Regulament

Despre Biblioteca

Regulament

Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

1. Dispoziţii generale

1.1. Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (în continuare Biblioteca) este o subdiviziune structurală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

1.2 Biblioteca funcţionează în temeiul art. 73, 79, 116, 121, 125, 131 din Codul cu privire la Ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004 şi în baza Hotarârii Prezidiului Academiei de Ştiinţe a R.S.S.M. nr.18/111 din 25.09.63, precum şi conform Legii cu privire la biblioteci, nr. 286 din 16.11.1994, Statutului Bibliotecii, hotărârilor CSŞDT a A.Ş.M., altor reglementări ce ţin de activitatea bibliotecilor.

1.3. Biblioteca îşi desfasoară activitatea înafara preocupărilor de ordin politic sau ideologic.

1.4. Biblioteca este o unitate bugetară cu personalitate juridică, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat, denumirea organului în subordonarea căruia se află şi cu propria denumire în limba de stat, cont curent în bancă şi alte atribute corespunzătoare statutului.

1.5. Biblioteca este finanţată de la bugetul de stat prin CSŞDT a A.Ş.M. Ca surse suplimentare de acoperire a cheltuielilor pot servi mijloacele speciale provenite in prestarea serviciilor cu plată, alte activităţi şi din donaţiile sponsorilor.

1.6. Biblioteca este subordonată CSŞDT a A.Ş.M. şi este patronată de către un membru al CSŞDT. care îndeplineşte concomitent funcţia de preşedinte al Consiliului Informativ-bibliotecar.

1.7. Ordinea comunicării colecţiilor şi acordării serviciilor de bibliotecă beneficiarilor sânt stipulate în Regulule de utilizare a Bibliotecii.

1.8. Biblioteca îşi are sediul în municipiul Chişinău, str.Academiei 5 a, având şi o reţea de biblioteci-filiale amplasate în localurile instituţiilor Academiei de Ştiinţe.

2. Atribuţii şi sarcini

2.1. Biblioteca este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedidic. Ea are misiunea de a crea condiţii corespunzătoare unei consultări organizate a colecţiilor pe ramuri de specialitate, în scopul asigurării documentării cercetărilor ştiinţifice.

2.2. În îndeplinirea sarcinilor sale Biblioteca colaborează cu toate instituţiile şi organizaţiile Academiei de Ştiinţe, cu toate bibliotecile, indiferent de tipul lor, cu muzeele,arhivele, precum şi cu centrele de documentare şi informare din republică şi din străinătate.

2.3. Biblioteca îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • realizează în mod centralizat, după un plan tematico-tipologic unic, completarea curentă şi retrospectivă a fondurilor de bază şi auxiliare;
 • colecţionează, organizează şi valorifică fondul naţional de tipărituri şi alte documente, îşi completează colecţiile cu publicaţii universale necesare documentării şi informării ştiinţifice şi tehnice, conform cerinţelor actuale si perspective ale cercetărilor ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe şi instituţiilor sale, ţinînd cont de necesitatea utilizării raţionale a resurselor alocate;
 • realizează schimbul naţional şi internaţional al publicaţiilor Academiei de Ştiinţe şi instituţiilor sale în baza convenţiilor şi înţelegerilor de colaborare cu biblioteci academice şi instituţii ştiinţifice din republica şi de peste hotare;
 • elaborează şi dezvoltă structura unică a colecţiilor prin organizarea fondurilor de bază, a fondurilor specializate ale bibliotecilor -filiale, a fondurilor auxiliare cum ar fi fondul de schimb, fondul de dublete, fondul bronat al publicaţiilor Academiei de Ştiinţe etc., avînd ca principii: tipologia, genul publicaţiilor, ramurile ştiinţei, necesităţile de documentare ale beneficiarilor, condiţiile de dislocare şi conservare a literaturii, asigurarea evidenţei şi gestionarea colecţiilor;
 • asigură documentarea de bază necesară planurilor de investigaţii ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe (în limitele alocărilor financiare);
 • organizează săli de lectură în spaţiul de amplasament şi funcţionarea lor conform normativelor în vigoare;
 • pune la dispoziţia cititorilor publicaţiile prin împrumut la sediu şi la domiciliu, normele de consultare a documentelor fiind stabilite printr-un regulament special aprobat de Prezidiul Academiei de Ştiinţe;
 • organizează în mod centralizat prelucrarea şi clasificarea colecţiilor, întocmirea şi întreţinerea cataloagelor alfabetice şi sistematice ale Bibliotecii Centrale şi bibliotecilor-filiale;
 • constituie baze de date privind fondul documentar al bibliotecii;
 • asigură un sistem unic de asistenţă informaţională prin elaborarea buletinelor intrărilor noi în bibliotecă, a bibliografiilor tematice curente şi retrospective, organizarea diverselor expoziţii şi utilizarea altor instrumente de informare bibliografică necesare studiilor şi cercetărilor colaboratorilor Academiei de Ştiinţe;
 • informează în mod regulat utilizatorii asupra temelor şi problemelor solicitate în cadrul sistemului de difuzare selectivă a informaţiei şi de asistenţă diferenţiată, inclusiv a celor bazate pe tehnica modernă de calcul;
 • efectuează împrumutul interbibliotecar de publicaţii la solicitarea cititorilor sau a unor instituţii din republică şi din străinătate;
 • întreprinde investigaţii ştiinţifice în domeniul bibliologiei (istoriei cărţii, bibliografiei, biblioteconomiei, sociologiei cărţii şi a lecturii ş.a);
 • exercită funcţiile de centru metodologic al activităţii bibliotecilor din reteaua sa;
 • asigură formarea personalului de specialişti şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate prin organizarea şi participarea la cursuri şi stagii profesionale, schimburi de experienţă cu bibliotecile din republică şi din străinătate, cercuri de studii ş.a.;
 • prestează servicii cu sau fără perceperea contravalorii, în dependenţă de posibilităţile tehnico-materiale, la ofertele beneficiarilor: realizeaza copii-xerox, alte lucrări de reproducere a textelor, legarea, broşurarea şi restaurarea documentelor private, întocmirea în scris a listelor bibliografice, buletinelor tematice şi altor servicii care nu aduc daune lucrărilor finanţate din buget;
 • desfăşoară activităţi comerciale de profil, ce nu aduc prejudicii instituţiei şi nu contravin legislaţiei în vigoare.

2.4. Biblioteca poate fi membru activ a Federaţiei Internaţionale a Bibliotecilor şi Bibliotecarilor (IFLA), a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, a Asociaţiei Bibliofililor din Moldova şi altor uniuni profesionale.

3. Organizarea

3.1. Structura organizaţională a Bibliotecii include compartimente care asigură exercitarea funcţiilor principale ale acestei instituţii.

3.2. Structura, statele de personal şi funcţiile Bibliotecii sunt aprobate anual de către directorul instituţiei.

4.Conducerea Bibliotecii

4.1. Biblioteca este subordonată CSŞDT al Academiei de Ştiinţe şi este patronată de către un membru al CSŞDT care indeplineşte concomitent funcţia de preşedinte al Consiliului Informativ-bibliotecar.

4.2. Biblioteca este condusă de către director care este desemnat în funcţie de CSŞDT al Academiei de Ştiinţe.

4.3. Directorul adjunct este desemnat în funcţie de către directorul Bibliotecii.

4.4. Pentru conducerea operativă a Bibliotecii se constituie Consiliul Administrativ care elaborează bugetul instituţiei, examinează probleme de organizare generală.

4.5. Pentru fundamentarea ştiinţifică a orientărilor şi programelor Bibliotecii pe lângă administraţie se constituie Consiliul Ştiinţifico-metodic. Consiliul Ştiinţifico-metodic determină temele cercetărilor ştiinţifice, activităţile metodice şi aprobarea rezultatelelor. Consiliul activează în baza unui Regulament special aprobat de către directorul Bibliotecii.

4.6. Problemele de ordin major care vizează activitatea Bibliotecii sînt discutate la şedinţele Consiliului Informativ-bibliotecar sau ale CSŞDT al Prezidiului AŞM.

4.7. Directorul bibliotecii asigură conducerea curentă, reprezintă instituţia în instanţele superioare, în raporturile cu alte instituţii, persoane juridice şi fizice, poartă răspundere pentru intreaga activitate a bibliotecii, de patrimoniul ei material şi financiar, promovează politica de formare a personalului, asigură respectarea în cadrul Bibliotecii a legilor Republicii Moldova şi a disciplinei de cadre, asigură şi exercită funcţii şi activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare pentru conducătorii instituţiilor de stat.

4.8. Directorul adjunct alături de director este responsabil de intreaga activitate a Bibliotecii, îndeplineşte funcţiile acestuia în caz de absenţă.

4.9. Şefii de servicii (sectoare) care sînt desemnati în posturi de către director la propunerea directorului adjunct, organizează activitatea serviciului (sectorului) şi asigură îndeplinirea operativă şi calitativă a obiectivelor de muncă.

4.10. Lucrătorii Bibliotecii sînt angajati de către director la propunerea directorului adjunct şi a şefilor de servicii (sectoare).

4.11. Direcţia este responsabilă de activitatea Bibliotecii în faţa CSŞDT al Academiei de Ştiinţe căruia îi prezintă anual darea de seamă.

5. Dispoziţii finale

5.1. Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile stabilite prin prezentul statut se completează cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii, cele ale serviciilor (sectoarelor), fişele posturilor, precum şi altele care rezultă din dispoziţiile conducerii şi sînt aprobate de către director (instrucţiuni, regulamente, dispoziţii, decizii etc.).

5.2. Prezentul statut intră în vigoare din ziua aprobării lui de către CSŞDT al Academiei de Ştiinţe.

Ai intrebari?

Daca ai intrebari sau vrai sa faci colaborarea cu noi, contacteaza-ne

Adresa

str. Academiei 5A, MD - 2028 Chișinău

+(373) 22 222 222

info@academia.purple.md