Statut

Despre Biblioteca

Statut

STATUTUL

Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

I . Dispoziţii generale

1. Statutul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei este elaborat în conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 şi Legea Republicii Moldova cu privire la biblioteci nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994 şi alte acte normative în vigoare.

2. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare Biblioteca) este o instituţie publică, organizaţie de drept public din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice direct subordonată Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

3. Biblioteca funcţionează în temeiul articolelor 79, 131 lit.1 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 — XV din 15 iulie 2004, precum şi în baza Hotarârii Prezidiului Academiei de Ştiinţe a RSSM nr 18/111 din 25 septembrie 1963.

4. Biblioteca îşi desfăşoară activitatea potrivit strategiei administrative, culturale şi ştiinţifice promovate de Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova, conform prevederilor Legii cu privire la biblioteci nr 286—XIII din 16 noiembrie 1994 şi a altor acte legislative, a Hotarîrilor Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a prezentului statut.

5. Dirijarea ştiinţifică şi ştiinţifico-metodică a Bibliotecii este înfăptuită de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

6. Biblioteca are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi cu propria denumire în limba de stat, conturi curente în bancă (inclusiv valutare) şi alte atribute corespunzătoare statutului.

7. Biblioteca promovează principiile accesibilităţii, autonomiei profesionale, libertăţii conştiinţei şi neangajării politice.

8. Biblioteca îşi are sediul în oraşul Chişinău, str. Academiei 5 a, având şi o reţea de biblioteci-filiale amplasate în localurile instituţiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

II. Atribuţii şi sarcini

9. Biblioteca academică este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice efectuate în cadrul AŞM; satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor academice atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale modern; efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul bibliologiei.

10. Biblioteca îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) realizează în mod centralizat completarea curentă şi retrospectivă a fondurilor de bază şi auxiliare, ţinând cont de necesitatea utilizării raţionale a resurselor alocate;

b) colecţionează, organizează şi valorifică fondul naţional de tipărituri şi alte documente, completează colecţiile cu publicaţii pe suport tradiţional şi electronic necesare documentării şi informării ştiinţifico-tehnologice, conform tematicii actuale si perspective ale cercetărilor ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe;

c) este deţinătoarea Depozitului legal în domeniul ştiinţelor umanistice, naturale şi exacte;

d) participă la crearea consorţiilor bibliotecare în scopul partajării resurselor financiare pentru completarea colecţiilor, în special, cu baze de date ale documentelor electronice;

e) realizează la nivel naţional şi internaţional schimbul de publicaţii cu ediţiile Academiei de Ştiinţe şi alte publicaţii cu biblioteci şi instituţii ştiinţifice din republică şi de peste hotare;

f) formează şi dezvoltă structura unică a colecţiilor prin organizarea fondurilor de bază a fondurilor specializate ale bibliotecilor-filiale, a fondurilor de referinţă, a fondurilor auxiliare cum ar fi fondul de schimb, fondul de dublete, fondul cu destinaţie specială al publicaţiilor Academiei de Ştiinţe etc., având ca principii: tipologia, genul publicaţiilor, ramurile ştiinţei, necesităţile de documentare ale beneficiarilor, condiţiile de dislocare şi conservare a literaturii, asigurarea evidenţei şi gestionării colecţiilor;

g) iniţiază, organizează şi asigură implementarea tehnologiilor informaţionale moderne în activitatea de bibliotecă;

h) creează biblioteca electronică atât prin numerizarea fondului documentar propriu, cât şi prin cumpărarea publicaţiilor electronice, schimb, donaţii;

i) constituie baze de date privind fondul documentar al bibliotecii, cât şi din alte resurse informaţionale naţionale şi internaţionale;

j) asigură documentarea de bază necesară planurilor de investigaţii ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe (în limitele alocărilor financiare);
k) organizează săli de lectură şi săli multimedia, centre de informare în spaţiul de amplasament şi asigură funcţionarea lor conform normativelor în vigoare;

l) pune la dispoziţia cititorilor publicaţiile prin împrumut la sediu şi la domiciliu, normele de consultare a documentelor fiind stabilite printr-un regulament special;

m) organizează în mod centralizat prelucrarea, catalogarea, clasificarea şi indexarea colecţiilor, crearea şi întreţinerea catalogului electronic, cât şi a cataloagelor tradiţionale alfabetice şi sistematice ale Bibliotecii Centrale şi ale bibliotecilor-filiale cu respectarea standardelor în domeniu;

n) participă la elaborarea cataloagelor colective republicane şi internaţionale;

o) acordă servicii de consultanţă şi referinţă privind resursele informaţionale;

p) asigură un sistem unic de asistenţă informaţională prin utilizarea instrumentelor tradiţionale şi moderne de informare bibliografică necesare studiilor şi cercetărilor colaboratorilor Academiei de Ştiinţe;

q) informează la cerere utilizatorii asupra temelor de cercetare în cadrul sistemului de difuzare selectivă a informaţiei şi de asistenţă informaţională diferenţiată;

r) efectuează împrumutul interbibliotecar de publicaţii la solicitarea cititorilor sau a unor instituţii din republică şi din străinătate (în limitele alocaţiilor financiare);

s) întreprinde investigaţii ştiinţifice în domeniul bibliologiei (istoriei cărţii, bibliografiei, biblioteconomiei, sociologiei cărţii şi a lecturii ş.a) şi arhivisticii; editează lucrări ştiinţifice pe probleme ce ţin de domeniul de activitate, ghiduri, materiale metodice, bibliografii etc.; organizează seminare şi conferinţe ştiinţifice;

t) acordă asistenţă metodică şi metodologică de specialitate;

u) exercită funcţiile de centru biblioteconomic pentru reţeaua de biblioteci academice;

v) asigură formarea perfecţionarea profesională a personalului de specialitate prin organizarea şi participarea la cursuri şi stagii profesionale, schimburi de experienţă cu bibliotecile din republică şi din străinătate, cercuri de studii ş.a.;

w) coordonează activitatea cu alte biblioteci şi instituţii de informare din ţară şi de peste hotare;

x) prestează servicii cu sau fără perceperea contravalorii, în funcţie de posibilităţile tehnico-materiale: realizarea copiilor-xerox şi a copiilor electronice, a altor lucrări de reproducere a textelor; legarea, broşurarea, copertarea şi restaurarea documentelor; întocmirea listelor bibliografice, buletinelor tematice şi alte servicii care nu aduc daune lucrărilor finanţate din buget;

y) desfăşoară activităţi comerciale de profil, ce nu aduc prejudicii instituţiei şi nu contravin legislaţiei în vigoare;

z) mijloacele financiare obţinute de bibliotecă prin prestarea de servicii plătite nu se iau în considerare la finanţarea ei de la buget.

11. În îndeplinirea sarcinilor sale Biblioteca colaborează cu toate instituţiile şi organizaţiile Academiei de Ştiinţe, cu toate bibliotecile, indiferent de tipul de proprietate şi formă de organizare juridică, cu muzee, arhive, precum şi cu centre de documentare şi informare din republică şi din străinătate.

12. Sarcinile bibliotecii sunt:

a) constituirea şi dezvoltarea în baza resurselor de informaţii ştiinţifico-tehnologice naţionale şi străine a colecţiilor enciclopedice sau specializate;

b) organizarea, conservarea şi asigurarea securităţii colecţiilor;

c) valorificarea colecţiilor: prelucrarea, catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor cu respectarea normelor şi standardelor de specialitate, crearea cataloagelor (tradiţionale şi electronice) şi a bazelor de date;

d) acordarea de servicii informaţionale; publicarea şi diseminarea informaţiilor bibliografice;

e) comunicarea colecţiilor şi informarea bibliografică a beneficiarilor despre resursele informaţionale naţionale şi străine;

f) asigurarea accesului la resursele informaţionale şi acordarea serviciilor de consultanţă şi referinţă pentru valorificarea acestora;

g) implementarea tehnologiilor informaţionale;

h) acordarea asistenţei metodice şi metodologice în domeniul diseminării informaţiilor ştiinţifico-tehnologice şi extensiunii cunoştinţelor în diverse domenii; efectuarea cercetărilor în domeniul metodologiei şi diseminarea rezultatelor obţinute;

i) activitatea de cercetare în domeniul bibliologiei, biblioteconomiei, bibliografiei, ştiinţelor comunicării şi informării, arhivisticii etc;

j) coordonarea şi cooperarea activităţii cu instituţii similare din ţară şi de peste hotare;

k) stocarea, înregistrarea şi evidenţa lucrărilor din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat;

13. Biblioteca poate fi membru activ a Federaţiei Internaţionale a Bibliotecilor şi Bibliotecarilor (IFLA), a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, a Asociaţiei Bibliofililor din Moldova şi a altor uniuni profesionale naţionale şi internaţionale.

14. Biblioteca poate fonda unităţi producătoare şi comerciale (tipografii, centre de difuzare a cărţilor, ateliere de legătorie şi de confecţionare a utilajului specific etc.) pentru a-şi facilita asigurarea cu publicaţii, documente, tipizate şi utilaje, mobilier şi altele asemenea, necesare activităţii de achiziţionare, de organizare şi gestionare a colecţiilor şi promovării acestora în mase.

III. Patrimoniul şi asigurarea financiară a bibliotecii

15. Biblioteca este finanţată de la bugetul de stat.

16. Patrimoniul Bibliotecii aparţine Statului şi se află la balanţa Bibliotecii care deţine dreptul de administrare operativă a acestuia.

17. Biblioteca beneficiază şi dispune de sine stătător de patrimoniul său deţinut cu drept de administrare operativă conform şi în limitele stabilite de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi prezentul Statut.

18. Biblioteca poate primi prin sponsorizare, donaţie sau prin testament bunuri (drepturi materiale sau obligaţiuni) pe care le poate utiliza conform condiţiilor, stipulate în acorduri (contracte) şi legislaţia Republicii Moldova.

19. Biblioteca are dreptul, cu avizul CSŞDT, de a da în arendă fără drept de vânzare-cumpărare blocurile şi construcţiile deţinute, încăperile, precum şi utilajul temporar neutilizate. Veniturile de la darea în arendă a bunurilor sale Biblioteca le utilizează ca sursă suplimentară de finanţare, inclusiv pentru întreţinerea şi dezvoltarea bazei tehnico‑materiale.

20 Biblioteca poate comercializa aparate, instalaţii ştiinţifice, utilaj învechit sau neutilizat etc. în modalitatea prevăzută de legislaţie.

21. În modalitatea stabilită de legislaţia în vigoare Biblioteca poate casa şi scoate de la balanţă utilajul, aparatajul, materialele, mobilierul şi instalaţiile defecte şi neutilizabile în continuare, datoriile debitorii, alte datorii, neajunsurile de bunuri, pierderile.

22. Mijloacele financiare ale Bibliotecii sunt formate din:

a) mijloace financiare provenite din bugetul de stat şi obţinute în modalitatea stabilită de către CSŞDT;

b) mijloace obţinute sub formă de finanţare cu destinaţie specială a proiectelor în cadrul programelor naţionale, granturilor şi subsidiilor fundaţiilor şi organizaţiilor necomerciale din străinătate sau internaţionale, programelor ştiinţifice, proiectelor câştigate prin concurs ş.a.;

c) mijloace obţinute prin darea în arendă a bunurilor Bibliotecii şi comercializarea instalaţiilor, utilajului şi a altor bunuri materiale mobile neutilizate sau învechite;

d) mijloace obţinute prin realizarea contractelor ştiinţifice şi de producţie sau de consultaţii ştiinţifice cu persoane juridice sau fizice din ţară sau din străinătate;

e) mijloace obţinute din alte activităţi prevăzute de prezentul Statut şi permise de legislaţia în vigoare, inclusiv credite bancare;

f) din donaţii, sponsorizări şi alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

23. Biblioteca poate forma fonduri de premiere, de stimulare materială, de susţinere a activităţii ştiinţifice şi inovaţionale, de dezvoltare ştiinţifico-tehnică şi socială, de asigurare, precum şi alte fonduri în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

24. Biblioteca dispune de sine stătător de veniturile provenite din activităţile permise de legislaţia în vigoare şi prezentul Statut precum şi de bunurile achiziţionate din aceste venituri.

25. Mijloacele financiare ale Bibliotecii sunt deţinute pe conturi trezoreriale bugetare şi speciale în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

26. Colecţiile Bibliotecii şi alte valori materiale de care ea dispune constituie proprietatea statului.

27. Evidenţa fondului bibliotecar şi a documentelor de arhivă se efectuează în baza instrucţiunii „Evidenţa colecţiilor de bibliotecă” (aprobată prin ordinul Ministerului Culturii nr 152 din 08.05.2003) şi în baza Regulamentului şi metodologiilor elaborate de Serviciul de Stat de Arhivă.

IV. Structura Bibliotecii

28. Structura organizaţională a Bibliotecii este determinată de atribuţiile sale şi include subdiviziuni structurale şi funcţii care să asigure exercitarea sarcinilor instituţiei. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică nr. 16 din 21 ianuarie 2008 în structura Bibliotecii este inclusă Arhiva Ştiinţifică Centrală a AŞM.

29. Structura şi statele de personal ale Bibliotecii sunt elaborate anual de către directorul instituţiei şi prezentate pentru aprobare Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a AŞM.

30. Subdiviziunile structurale activează în conformitate cu Regulamentele aprobate de către directorul Bibliotecii.

22. Biblioteca este subordonată Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a AŞM şi este patronată de către un membru al Consiliului.

V. Personalul şi organele de administrare ale Bibliotecii

23. Biblioteca este condusă de către director care este numit în conformitate cu legislaţia în vigoare.

24. Directorul bibliotecii are atribuţiile:

a) realizează managementul instituţiei în conformitate cu contractul managerial şi asigură funcţionarea ei eficientă în baza Statutului;

b) elaborează programele de activitate a bibliotecii, planurile anuale şi de perspectivă, organizează controlul îndeplinirii lor, evaluarea rezultatelor obţinute;

c) promovează cooperarea bibliotecii cu centre de profil naţional şi internaţional;

d) prezintă angajaţilor şi organizaţiei ierarhic superioare, în modul şi termenele stabilite, rapoartele de activitate, datele statistice despre activitatea bibliotecii, darea de seamă privind utilizarea banilor publici;

e) asigură executarea legislaţiei, a hotărârilor şi deciziilor autorităţilor ierarhic superioare;

f) reprezintă biblioteca în structurile ierarhic superioare, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu agenţii economici, cu mass-media, organizaţii similare naţionale şi internaţionale;

g) angajează, inclusiv şi prin concurs, şi eliberează din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare;

h) încheie contracte privind efectuarea lucrărilor necesare funcţionării organizaţiei;

i) este responsabil de eficienţa activităţii organizaţiei, de buna administrare a resurselor umane, materiale şi financiare, conform legislaţiei în vigoare.

25. Directorul adjunct pe activitatea de bază este numit în funcţie de către directorul bibliotecii.

Directorul adjunct pe activitatea de bază:

a) îndeplineşte atribuţiile delegate de director şi cele prevăzute în statutul bibliotecii şi în alte acte normative;

b) îndeplineşte atribuţiile directorului în absenţa acestuia;

c) este responsabil de activitatea sa în faţa directorului şi a Consiliului Administrativ

26. Vicedirectorul pe probleme generale este numit în funcţie de către directorul bibliotecii.

Vicedirectorul pe probleme generale:

a) îndeplineşte atribuţiile delegate de director şi cele prevăzute în statutul bibliotecii şi în alte acte normative;

b) este responsabil de funcţionalitatea şi întreţinerea localului BŞC;

c) este responsabil de activitatea sa în faţa directorului şi a Consiliului Administrativ

27. Şefii subdiviziunilor structurale ale bibliotecii:

a) organizează activitatea subdiviziunii privind elaborarea şi realizarea planului de lucru;

b) sunt responsabili de calitatea lucrărilor executate;

c) participă nemijlocit la activitatea subdiviziunii.

28. Personalul bibliotecii ştiinţifice este angajat şi suspendat din funcţie de către directorul bibliotecii cu respectarea Codului Muncii şi altor acte legislative.

29. Competenţele, atribuţiile, responsabilităţile fiecărei funcţii sunt stabilite în fişa postului aprobată de director şi confirmate prin semnătura personală a salariatului.

30. Pentru rezolvarea unor probleme de conducere se constituie Consiliul Director, Consiliul Administrativ, Consiliul Ştiinţifico-Metodic, Comisii specializate pe probleme.

31.Consiliul Director asigură conducerea operativă a bibliotecii si este format din director, directorii adjuncţi, contabilul-şef.

32. Consiliul Administrativ este un organ consultativ pe lângă direcţia bibliotecii şi se constituie din director, directorii adjuncti, contabilul-şef, preşedintele Comitetului Sindical, managerii subdiviziunilor structurale. Consiliul Administrativ activează în baza unui regulament special. Competenţele sale ţin de elaborarea programelor de activitate, devizelor de cheltuieli, probleme generale de organizarea activităţii bibliotecii.

33. Consiliul Ştiinţifico-Metodic este un organ consultativ pe lângă direcţia bibliotecii şi are funcţia de a defini temele cercetărilor ştiinţifice; a analiza metodologiile şi tehnologiilor de activitate a instituţiei; normarea muncii; respectarea standardelor internaţionale de specialitate; elaborarea măsurilor de perfecţionare a personalului, etc.

Consiliul ştiinţifico-metodic este format din director, directorul adjunct pe activitatea de bază, şefi de servicii, alte cadre de calificare superioară şi activează în baza unui regulament special. În cadrul Consiliului Ştiinţifico-Metodic se pot crea comisii specializate permanente sau temporare.

Capitolul X

Reorganizarea şi lichidarea Bibliotecii

34. Biblioteca se dizolvă în temeiul:

a) hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM;

b) hotărârii judecătoreşti în cazurile prevăzute de art. 87 al Codului civil.

35. Dizolvarea Bibliotecii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Din momentul dizolvării, conducerea Bibliotecii nu poate întreprinde noi operaţii, în caz contrar fiind responsabilă, personal şi solidar, pentru acţiunile pe care le-a întreprins.

36. În cazul reorganizării Bibliotecii se asigură continuitatea cercetărilor ştiinţifice şi nu se admite înstrăinarea bazei sale materiale.

81. În cazul lichidării Bibliotecii prin decizia Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, patrimoniul se transmite unei alte organizaţii de drept public de acelaşi profil.

Capitolul XI

Dispoziţii finale

82. Prezentul Statut este aprobat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM şi înregistrat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Ai intrebari?

Daca ai intrebari sau vrai sa faci colaborarea cu noi, contacteaza-ne

Adresa

str. Academiei 5A, MD - 2028 Chișinău

+(373) 22 222 222

info@academia.purple.md