Structura organizatorică

Despre Biblioteca

Aparatul administrativ

Manolache Constantin

Manolache Constantin

Director

tel.: +373 22 22-18-99
Celpan Tatiana

Celpan Tatiana

Director adjunct

tel.: +373 22 73-57-60
E-mail: tatiana_celpan@yahoo.com
Chiriac Ion

Chiriac Ion

Director adjunct pe probleme generale

tel. (fax): +373 22 73-80-78
Gaidau Inga

Gaidau Inga

Contabil-coordonator

tel. (fax): +373 22 73-80-78
Colun Marina

Colun Marina

Serviciul personal

Secţia Activitate Biblioteconomică şi Arhivistică

Serviciul Completarea şi Evidenţa Colecţiilor

Serviciul Completarea şi Evidenţa Colecţiilor — subdiviziune, care asigură completarea centralizată curentă şi retrospectivă a colecţiilor bibliotecii cu documente din ţară şi de peste hotare; asigură evidenţa mişcării fondurilor; constituie, urilizează şi gestionează Fondul de Rezervă şi Schimb; întreţine relaţii de colaborare la nivel naţional şi internaţional.

Misiunea serviciului este promovarea politicii de constituire şi completare a resurselor infodocumentare.

Completarea colecţiilor se realizează conform următoarelor criterii:
Cumpărare (inclusiv abonare);

  • Exemplar obligatoriu obţinut în baza Depozitului legal;
  • Schimb de publicaţii (cu ţări din Vest, Est şi Republică);
  • Donaţii , alte surse.

cumpărare-abonare — cuprinde abonarea publicaţiilor periodice (print, on-line) din Moldova, România, Franţa , Rusia, Ukraina, SUA, Marea Britanie şi Olanda etc. Colecţia bibliotecii se complează cu literatură din diverse domeni editate atît în ţară, cît şi peste hotare.

depozit legal — o sursă importantă în completarea colecţiei bibliotecii, ce prevede recepţionarea exemplarului cu titlu de depozit legal gestionat de Camera Naţională a Cărţii.

Tezele de doctor se depozitează în colecţia aparte „Teze” şi sunt considerate ca depozit legal. Bibliotecabeneficiază şi de semnalul editorial recepţionat de la ÎEP „Ştiinţa”.

schimb de publicaţii — una din cele mai valoroase surse de completare a colecţiilor este schimbul internaţional de publicaţii. Serviciul organizează şi realizează schimbul de publicaţii cu partenerii din ţară şi de peste hotare.

donaţii — cota majoră a acestei surse revine instituţiilor academice, urmată de către persoanele particulare.

alte surse — prevede şi alte modalităţi de completare a colecţiilor.

Fondul de rezervă și schimb

Completarea FRS al BŞC cu publicaţii ştiinţifice, editate de către savanţii instituţiilor academice şi cu alte publicaţii reprezentative editate în Moldova, ne permite menţinerea schimbului de publicaţii la nivelul cuvenit.

Obiectivul schimbului de publicaţii: Biblioteca intreţine relaţii de colaborare cu 255 parteneri din 50ţări a lumii; colaborează cu bibliotecile academice, universitare, societăţile ştiinţifice (Biblioteca Congresului din Washington, Biblioteca Naţională din Paris, Biblioteca Naţională din Bucureşti, bibliotecile academice din România, Rusia, Ukraina şi Ţările Baltice etc. )

Serviciul Catalogarea şi Clasificarea Literaturii

Misiuni principale

Descrierea bibliografică centralizată în regim automatizat sau în mod tradiţional a tuturor tipurilor de documente, intrate în colecţiile Bibliotecii Centrale şi a sectoarelor sale (cu excepţia ziarelor ) în conformitate cu standardele în vigoare.

Asigurarea setului de fişe cu descrierile bibliografice principale, fişe de trimitere şi complementare, fişe informative, fişe divizionare pentru cataloagele tradiţionale ale Bibliotecii Centrale şi a sectoarelor sale.

Clasificarea tuturor tipurilor de documente, intrate în colecţiile Bibliotecii Centrale şi a sectoarelor sale (cu excepţia ziarelor), conform Clasificării Zecimale Universale (CZU).

Indexarea tuturor tipurilor de documente, intrate în colecţiile Bibliotecii Centrale şi a sectoarelor sale (cu excepţia ziarelor), conform Tabelului GRNTI (Rubricatorul Informaţiilor Tehnico- Ştiinţifice (Rusie)).

Îndeplinirea ansamblului de operaţii referitoare la constituirea bazei de date automatizate:

  • prelucrarea documentelor: atribuirea indicilor de clasificare conform CZU, GRNTI, determinarea vedetelor de subiect;
  • introducerea informaţiei în baza de date a catalogului electronic ;
  • verificarea corectitudinii înregistrărilor în baza de date.

Organizarea şi ţinerea la zi a sistemului de cataloage alfabetice şi sistematice ale Bibliotecii prin metode tradiţionale şi în regim automatizat.

Asigurarea accesibilităţii cataloagelor alfabetice şi sistematice pentru toate categoriile de cititori.

Participarea la elaborarea cataloagelor partajate în cadrul Sistemului.

Serviciul Bibliografie şi Informare

str. Academiei 5a. Tel.: 022-73-89-39
str. Academiei 1. Tel.: 022-73-98-62
str. Academiei 3. Tel.: 022-73-97-70
str. Academiei 5. Tel.: 022-73-80-10

Şef serviciu: Vitoroi Tatiana

Misiuni principale:

Asigurarea informării documentare şi bibliografice a cititorilor atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale.

Organizarea şi conservarea fondurilor de referinţă specializate.

Popularizarea colecţiilor Bibliotecii prin organizarea expoziţiilor tematice de publicaţii sau a vitrinelor achiziţiilor noi, prin publicaţii în presă, emisiuni radio şi TV.

Informarea diferenţiată a unor categorii de cititori la temele de cercetare realizate în instituţiile academice.

Constituirea şi ţinerea la zi a fişierelor tematice analitice:

  • fişierul descrierilor bibliografice analitice „Moldovica”;
  • fişierul tematic”Ecologia şi adaptarea„;
  • fişierul publicaţiilor savanţilor AŞM.

Acordarea serviciilor de referinţă la cerere (liste bibliografice, informaţii factografice, tematice, bibliografice) în formă scrisă sau orală.

Consultarea cititorilor în utilizarea cataloagelor, bibliografiilor, bazelor de date etc.

Elaborarea bibliografiilor tematice.

Serviciul Organizarea şi Comunicarea Colecţiilor

str. Academiei 5a. Tel.: 022-73-89-29
str. Academiei 1. Tel.: 022-73-98-62
str. Academiei 3. Tel.: 022-73-97-70
str. Academiei 5. Tel.: 022-73-80-10

str. Pădurii 20. Tel.: 022-52-21-79
str. Pădurii 18.

Şef serviciu: Tocan Anna

Misiuni principale:

Organizearea, gestionarea, comunicarea şi conservarea colecţiilor de documente.

Înscrierea cititorilor la Bibliotecă.

Servirea operativă a beneficiarilor prin împrumutul publicaţiilor în sala de lectură şi la domiciliu.

Organizarea expoziţiilor „Achiziţii noi”, a „Zilelor de Informare”.

Studierea eficienţei utilizării fondurilor Bibliotecii.

Asigurarea completării, constituirii, conservării şi studierii, precum şi comunicării fondului de carte rară şi veche.

Elaborarea cataloagelor de carte rară şi ve

Arhiva Ştiinţifică Centrală

str. Academiei 3. Tel.: 022-73-99-75

ARHIVA ŞTIINŢIFICĂ CENTRALĂ

Arhiva Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei este o instituţie auxiliară de deservire a procesului ştiinţific în care se concentrează şi se păstrează documentele cu valoare ştiinţifică,istorică,social-politică şi culturală ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, a secţiilor de ştiinţe,instituţiilor de cercetare, organizaţiilor şi întreprinderilor din subordinea AŞM.

Arhiva îşi are sediul în oraşul Chişinău, str.Academiei,3.

Documentele păstrate în Arhiva AŞM constituie o parte integrantă a Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova.

Fondurile Arhivei se completează cu documente provenite din activitatea cercetărilor ştiinţifice, documentaţia organelor de administrare a Academiei, cea tehnologică, tehnico-normativă, geologică, telemetrică, de proiect, de brevetare, cartografică, documentele persoanelor fizice, colecţiile de documente istorice.

Arhiva pune la dispoziţia cetăţenilor Republicii Moldova şi a cercetătorilor din străinătate documentele aflate în custodie pentru utilizarea lor în scopuri ştiinţifice, practice şi de serviciu. Eliberează persoanelor juridice şi fizice certificate de arhivă şi copii ale documentelor.

Arhiva ţine evidenţa documentelor păstrate, exercită funcţia de centru ştiinţifico-metodic privind activitatea arhivelor curente ale instituţiilor de cercetare, organizaţiilor şi întreprinderilor AŞM.

Centrul Cercetări Ştiinţifice şi Asistenţă Metodologică

Zasavitchi Lidia

Zasavitchi Lidia

Șef Centrul Cercetări Ştiinţifice şi Asistenţă Metodologică

Tel.: 022-72-74-38

Ai intrebari?

Daca ai intrebari sau vrai sa faci colaborarea cu noi, contacteaza-ne

Adresa

str. Academiei 5A, MD - 2028 Chișinău

+(373) 22 222 222

info@academia.purple.md