Fondurile personale

Resurse informaționale

Resurse informaționale

Fondul Ştefan Ciobanu

Fondul bibliotecilor personale a fost constituit în anul 1993 cînd Bibliotecii i s-au remis 487 de volume de o valoare exepţională din biblioteca personală a savantului basarabean, politicianului şi omului de stat din România, academicianului Ştefan Ciobanu. Aceste volume au fost catalogate, prelucrate şi se păstrează separat, alături de alte colecţii personale. Fondul academicianului în mare măsură sunt în limba română, dar conţine şi cărţi în limbile rusă, ucraineană, bulgară, limbi străine. Cărţile sunt pe diverse domenii: istorie, literatură, publicistică. Putem menţiona cîteva lucrări însemnate din biblioteca lui Ştefan Ciobanu: „История Бессарабии. Ч. 1” de Накко Алексей (Одесса, 1873); „Cronicele României sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei. T. 1–3” de Mihai Kogălniceanu (Buc., 1872). Din 60 lucrări tipărite de academicianul Ştefan Ciobanu 19 titluri în limbile română, rusă, franceză se află în biblioteca personală a savantului.

Fondul Andrei Ostap

Patrimoniul marelui artist, sculptorului şi pictorului Andrei Ostap (constituit în 1996) conţine 895 de exemplare, dintre care 559 în limba română, 304 în limbi străine şi 32 în limba rusă. Literatura dăruită este din diferite domenii: artă, beletristică, economie, istorie. Putem menţiona următoarea lucrare preţioasă din colecţia pictorului: „Van Gogh: mape” (Munchen, 1920).

Fondul Haralambie Corbu

Donaţia academicianului H. Corbu (făcută iniţial în anul 1997, în continuă completare) constă din 260 exemplare, inclusiv 7 cu titlu de autor. Majoritatea literaturii donate este din domeniul activităţii academicianului: filologia, care prezintă un deosebit interes pentru specialiştii de ramură. Din lista lucrărilor donate de H. Corbu putem menţiona lucrarea „Istoria românilor” (Buc., 1996), care este de mare folos specialiştilor, elevilor, studenţilor.

Fondul Ion Dron

Fondul profesorului, savantului Ion Dron, instituit în anul 1998, prezintă interes deosebit pentru beneficiarii bibliotecii şi numără 829 de exemplare, dintre care majoritatea sunt în limba română si rusă, iar celelalte — în limbile găgauză, ucraineană, bulgară. Majoritatea cărţilor se referă la diferite domenii de interese ale cercetătorului: lingvistică, istorie, folclor s.a. Pentru 6 dintre ele autor este însuşi Ion Dron: „Словарь гагаузских географических терминов” (Ch., 2001); „Chişinău: schiţe etnotoponimice” (Ch., 2001) s. a. Printre literatura donată sunt ediţii de mare importanţă: „România: cum era până la 1812. Moldova şi Dobrogea. Vol. 2” de Nicolae Iorga (Buc., 1940); „Dicţionarul etnologilor români: în 2 vol.” de Iordan Datcu (Buc., 1998) s. a.

Fondul Victor Cirimpei

Volumele din biblioteca personală a doctorului în filologie Victor Cirimpei sunt în număr de 976 exemplare, dintre care 557 sunt în limba rusă. Nu vom face statistica cu privire la tematica publicaţiilor, fiindcă majoritatea sunt din domeniul studiat de cercetător: filologie, folclor românesc. În colecţia sa sunt publicaţii de preţ ca „Viaţa lui Mihai Eminescu” de G. Călinescu (Buc., 1996), „Temelii folclorice şi orizont european în literatura română” (Buc., 1971).

Fondul Arcadie Evdoşenco

Volumele oferite de lingvistul Arcadie Evdoşenco sunt în număr de 644, majoritatea fiind în limba rusă. Literatura donatorului este în mare parte din domeniul lingvisticii, o mică parte din alte domenii. Cele mai importante lucrări din colecţie sunt: „Gramatica limbii române” de Iorgu Iordan (Buc., 1946), „Gramatica comparată a limbilor romanice” (Buc., 1971).

Fondul Mihai Răutu

Volumele din biblioteca personală a economistului român Mihai Răutu constituie 64 exemplare în limba română.

Fondul Andrei Eşanu

În colecţia dăruită de către doctorul în istorie, academicianul, membru-corespondent al AŞM Andrei Eşanu se pastrează 231 exemplare în limbile română, rusă, franceză, dinre care 5 titluri sunt din lucrările autorului. Putem menţiona câteva lucrări ce ar prezenta interes pentru specialişti: «Institution au droit maritime» (Paris, 1803), «Spre cetăţile de pe Nistru» (Buc., 1996).

Fondul Gheorghe Duca

O valoare exepţională prezintă pentru bibliotecă donaţia distinsului savant, academician, om politic, preşedintelui AŞRM Gheorghe Duca, care conţine 201 de exemplare în diferite limbi: română, rusă, străină, dintre care 4 sunt cu titlu de autor, printre care se află o carte de o valoare imensă: «Redox catalysis and ecological chemistry» (Ch., 2002). Literatura donată este foarte variată: chimie ecologică, medicină, economie, politică si din alte compartimente.

Fondul Andrei Andrieş

Fondul ex-preşedintelui AŞM Andrei Andrieş constituie 308 de exemplare: 143 în limba română, 64 în limba engleză, 101 în limba rusă. Fondul se află la filiala bibliotecii de la Institutul de Matematică, fiindca majoritatea literaturii donate este din domeniul studiat de academician.

Fondul Mariana Şlapac

Fondul vicepreşedintelui AŞM, dr. hab. Mariana Şlapac constituie 64 de exemplare.

Fondul Vasile Tarlev

Ex-prim—ministrul RM Vasile Tarlev a îmbogăţit fondul bibliotecilor personale cu 137 de volume în limbile română, străină, rusă, ucraineană.

Ai intrebari?

Daca ai intrebari sau vrai sa faci colaborarea cu noi, contacteaza-ne

Adresa

str. Academiei 5A, MD - 2028 Chișinău

+(373) 22 222 222

info@academia.purple.md